Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Konto Klienta

§ 4 Zamówienia

§ 5 Płatność i cena

§ 6 Dostawa i realizacja Zamówienia

§ 7 Odstąpienie od umowy

§ 8 Rękojmia za wady

§ 9 Ochrona Danych Osobowych

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://shero-magazine.pl;
 2. Sprzedawca – Małgorzata Zmaczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZMACZNEGO Małgorzata Zmaczyńska, ul. Esperantystów 29/9, 59-800 Lubań, NIP: 6161565271, REGON: 380812870, adres e-mail: sheromagazyn@gmail.com;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca Produkty za pośrednictwem Sklep,
 4. Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
 6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas  Rejestracji  w  Sklepie,  umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
 7. Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do składania zamówień na Produkty, za pośrednictwem Sklepu, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
 8. Konsument – osoba fizyczna składająca zamówienia na Produkty w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienia na Produkty w Sklepie w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i zawierania Umów;
 11. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy;
 13. Produkty – treści cyfrowe dostępne w Sklepie, dostarczane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, zawartej z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu;
 14. Umowa –  umowa o dostarczanie treści cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, dotycząca Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
 15. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 16. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online PayPal – PayPal (Europe) S.Ã r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg oraz dostawca usługi płatności online Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://shero-magazine.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Zmaczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZMACZNEGO Małgorzata Zmaczyńska, ul. Esperantystów 29/9, 59-800 Lubań, NIP: 6161565271, REGON: 380812870, adres e-mail: sheromagazyn@gmail.com.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://shero-magazine.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w ramach Sklepu są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  b) mediację
  c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów
  e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 3 Konto Klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient na podany adres e-mail otrzyma wiadomość mailową z loginem i hasłem. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta klienta. Pozostałe dane Klient uzupełnia poprzez Konto klienta, po jego założeniu.
 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta lub login otrzymany przez Klienta w wiadomości potwierdzającej założenie Konta klienta.
 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:
  1) złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta
  2) złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza zamówić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 3. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem wyboru metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „ Kupuję i płacę”.
 4. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania swoich danych oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 6. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty i zawarcie Umowy.
 7. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana w Sklepie w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami .
 8. Po złożeniu Zamówienia, dokonaniu przez Klienta płatności i otrzymaniu przez Sprzedawcę od Operatora płatności potwierdzenia wpłaty od Klienta, Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wraz z linkiem do pobrania Produktu.
 9. Link do Produktu aktywny jest przez 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w czasie których Klient może Produkt pobrać 10 razy.  Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail z linkiem do Produktu zaleca się zapisanie przez Klienta Produktu na nośniku pamięci. Sklep nie świadczy usługi przechowywania Produktów zakupionych w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Produktu za nośniku pamięci.
 10. Klient ma prawo korzystać z Produktu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie jest uprawniony w szczególności do rozpowszechniania Produktu, jak i jego zwielokrotniania, w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku lub zgodnego z prawem korzystania z Produktu, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie działanie. Niedozwolone jest udostępnianie Produktu osobom trzecim.

§ 5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia poprzez płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 2. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż w sposób przewidziany przepisami prawa. W przypadku wyboru faktury VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Konsument poinformowany został przez Sprzedawcę o związaną z tym utratą prawa do odstąpienia od umowy,  zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi również w pozostałych w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne Produktu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie lub drogą mailową na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  1) imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  2) informacje dotyczące numeru i daty zamówienia;
  3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§ 8 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://shero-magazine.pl/privacy-policy, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne:
  1) założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie
  2) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy
  3) umożliwienie korzystania z Koszyka
  4) Newsletter
  5) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie, w tym przede wszystkim informacji o Produktach
  6) umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne
  1) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Sklepu
  2) dostęp do sieci Internet
  3) dostęp do poczty elektronicznej
  4) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie lub mailowo na adres Sprzedawcy. Konsument może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.
 7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę pisemnie lub drogą mailową na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Klienta niezwłocznie o jej wynikach.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w ramach Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 7. W celu korzystania ze Sklepu Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Sklepu, Licencji na korzystanie z Sklepu. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.